Oceňování

Znalecké posudky, odhady a oceňování podniků:

 • ocenění podniku (obchodního závodu) či jeho částí u všech typů obchodních společností a družstev
 • ocenění soukromých praxí a živností (podniky fyzických osob - OSVČ)
 • ocenění obchodních podílů a ocenění akcií
 • ocenění pohledávek, cese pohledávek
 • ocenění finančního majetku
 • ocenění nepeněžitých vkladů majetku
 • ocenění hmotného majetku
 • ocenění nehmotného majetku (good-will, know-how, licenční smlouvy, ochranné známky, patenty, užitné vzory, průmyslové vzory, domény, software)
 • přezkoumání posudků a revizní posudky
 • vyčíslení výše škody z omezení podnikatelské činnosti
 • přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami, hodnota transakcí mezi propojenými podniky


Důvod pro ocenění majetku resp. účel vyhotovení znaleckého:

 • provádění vlastnických změn podniků
 • fúze, akvizice a další transakce s podniky
 • vypořádání dědictví či společného jmění manželů
 • soudní řízení, arbitráže a mimosoudní vypořádání
 • insolvence, reorganizace, restrukturalizace
 • squeeze-out, nabídka převzetí, veřejný návrh smlouvy
 • transfer pricing
 • požadavky mezinárodních účetních standardů (IFRS) či českých účetních předpisů
 • žádosti o úvěr a úvěrová řízení, stanovení hodnoty ručení
 • jiné zákonné požadavky, daňové účely

Znalecké posudky, odhady a oceňování nemovitostí:

 • různé druhy pozemků (stavební, zemědělské atd.)
 • byty, nebytové prostory, bytové i rodinné domy
 • rekreační stavby (chaty, chalupy, rekreační zařízení)
 • administrativní budovy a komerčních budovy
 • výrobní haly a průmyslové areály, sklady, zemědělské areály
 • ocenění věcných břemen, stanovení ceny obvyklého nájemného atd.
 • ocenění garáží, studní, vedlejších staveb, rozestavěných budov


Účel a důvody pro ocenění nemovitostí:

 • daňové účely (dar, dědictví, převod nemovitosti atd.)
 • nepeněžitý vklad nemovitosti do majetku společnosti
 • dělení společného jmění manželů
 • dělení podílového spoluvlastnictví, reálné dělení nemovitostí
 • bankovní účely (hypotéky, úvěry, ručení atd.) a pojištění
 • prodej, koupě nemovitosti

Ocenění a odhady zpracováváme buď ve formě znaleckého posudku vyhotoveného soudním znalcem či ve formě odhadu provedeného certifikovaným odhadcem. Forma ocenění závisí na přání klienta, účelu ocenění a zákonných požadavcích stanovených pro konkrétní účel. Ocenění certifikovaným odhadcem je metodicky i informačně totožné se znaleckým posudkem. Je však cenově výhodnější, proto se využívá v případě, že účel vyhotovení či zákon nepožaduje znalecký posudek.

Garantem odhadů zpracovaných certifikovaným odhadcem je Jiří Valenta M.A.

Znalecké posudky jsou zpracovány ve spolupráci s Ing. Jaroslavem Ježkem, znalcem v oboru ekonomika jmenovaným rozhodnutím Krajského soudu v Plzni.